Všeobecné obchodní podmínky

 

SERVERHOSTING.CZ má odpovědnost vůči svým klientům závazek v České republice a zahraničí poskytování služeb nejvyšší kvality. Následující Všeobecné smluvní podmínky byly připraveny, tak abychom naplňovali tento náš závazek.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky


Smluvní strany souhlasí s dále uvedenými podmínkami poskytování služeb www na serveru SERVERHOSTING.CZ. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Uživatel, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jakoby byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy. Tyto smluvní podmínky jsou platné v aktuálním znění (https://www.serverhosting.cz/vop)

 

Definice pojmů

Poskytovatel – firma HOSTVERSUM s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ 17671027, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373393.
Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Poskytovatele na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb Web hostingu a/nebo registrace domén a/nebo server hostingu a/nebo managed serveru a/nebo dedikovaných serverů.
Smlouva – písemná Smlouva o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem písemně nebo prostředky elektronické komunikace na dálku.
Zástupce uživatele – fyzická osoba (podnikatel) nebo člena statutárního orgánu podnikatele (právnické osoby) nebo osoba jimi pověřená k podpisu Smlouvy na základě udělené plné mocí, která Smlouvu za Uživatele podepsala.
Program – Přesně vymezený soubor služeb Poskytovatele, včetně jejich rozsahu a ceny; vymezení je provedeno ve Smlouvě.
Ceník – Aktuální přehled cen nabízených služeb a programů služeb umístěný v prostorách Poskytovatele a na internetových stránkách https://www.serverhosting.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat.
Daňový doklad – Daňový doklad – faktura je vystavována ve formátu PDF a zasílaná elektronicky na email Uživatele nebo písemně na vyžádání Uživatele

 

1. Předmět smluvních podmínek

Předmětem této dohody a podmínek je závazek Provozovatele zajistit provoz virtuálního serveru Uživatele a příslušných služeb na síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí zejména služba datového úložiště, přenosu dat po síti Internet s využitím protokolu HTTP a služeb s tím souvisejících.


2. Registrace doménového jména

2.1  Vlastníkem doménového jména se stává Uživatel, nikoli Poskytovatel. Poskytovatel zprostředkuje registraci doménového jména u příslušných registračních autorit.
2.2 Okamžikem registrace doménového jména je registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neprovedení či odmítnutí registrace doménového jména Uživatele registrační autoritou.
2.3 Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami jednotlivých registračních autorit, závaznými pro Uživatele.
2.4 Poskytovatel vystupuje jako technický kontakt pro registrační autoritu v procesu registrace a zároveň je správcem DNS záznamu pro doménové jméno (není-li ujednáno jinak).
2.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a za porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami v i mimo ČR.
2.6 Uživatel se zavazuje uhradit případné poplatky příslušných registračních autorit včetně administrativních výdajů s tímto poplatkem spojených dle platného ceníku služeb Uživatele
2.7 Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména. Pokud dojde ke změně těchto údajů v průběhu trvání smluvního vztahu mezi stranami je Uživatel povinen neprodleně písemně (faxem nebo dopisem, v případě použití e-mailu, pak s elektronickým podpisem), nejdéle však do pěti dnů, tyto nové údaje oznámit Poskytovateli a dále pak ve stejném termínu provést změnu údajů v klientské www administraci (je-li to možné). Stejně tak je Uživatel povinen tyto změny oznámit příslušné registrační autoritě. Pokud tak Uživatel neučiní, neodpovídá Poskytovatel za případná administrativní nedorozumění, kterým bylo možno předejít oznámením změn údajů o Uživateli.


3. Provoz serveru

3.1 Poskytovatel zajistí provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP. Výše uvedené zajistí Poskytovatel vyjma případů výpadků páteřní sítě Internetu, či zásahů vyšší moci.
3.2  V případě rozporů o povaze zajištění provozu služeb, spojených s uplatněním nároků na případnou slevu za jejich poskytování, je rozhodující oprávněná písemná reklamace Uživatele. Reklamace musí obsahovat přesný popis rozporů v porovnání s obsahem závazků Poskytovatele, uvedených v těchto podmínkách. Reklamace musí být doručena Poskytovateli písemně na kontakty, aktuálně uvedené na www.serverhosting.cz/kontakt, dopisem nebo osobně na adrese sídla nebo provozoven Poskytovatele, nebo e-mailem na elektronickou adresu technické podpory Poskytovatele. Takto podanou reklamaci vyřídí Poskytovatel v zákonné lhůtě 30 dnů. Na pozdní stížnosti, které by byly uplatněny zpětně, bez předchozí písemné žádosti o nápravu věci či stavu výše popsaným způsobem, bude brán zřetel pouze co do případné technické nápravy, nikoli pro případ úhrady za poskytované služby či zrušení služby ze strany Uživatele a s tím spojených případných nároků.
3.3 Uživateli provozující program, který oproti původně objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (jako je např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň. Pokud tuto možnost Uživatel nevyužije, může být provoz příslušného programu Uživatele bez náhrady zastaven. Pro obsah tohoto bodu též platí, že v naléhavém případě, z důvodu potřeby zajištění služby provozu serverů, může být zastaven provoz takové služby okamžitě, bez předchozího upozornění.


4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Uživatel odpovídá za technickou a obsahovou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán.V případě porušení tohoto ujednání nese Uživatel plnou odpovědnost včetně případné odpovědnosti finanční. Uživatel prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost vůči Uživateli ani třetím stranám za škody Uživatelem způsobené porušením uvedeného ustanovení.
4.2 Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje podovdné či nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (hypertextový link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami a je povinen uchovat předmětný obsah pro případný spor. V případě důvodného podezření, že obsah by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, budou dostupné informace předány PČR. V případě, že Uživatel nedodrží smluvní podmínky a umístí na server výše uvedený obsah, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty bez výhrad ve výši 100.000,- Kč za poškození dobrého jména Poskytovatele. Zároveň uhradí doložitelné výdaje za přenesená data a spojené náklady vynaložené na zajištění přenosu.
4.3 Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Uživatele v souvislosti s používáním www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Uživateli ani třetím stranám.
4.4 Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Uživatele včetně vyčíslení a uplatnění případných náhrad za tato poškození.
4.5 Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Uživatel v objednávce služby neposkytne třetí osobě s výjimkou příslušných registračních autorit a subjektů nezbytně nutných pro plnění podmínek těchto smluvních podmínek ze strany poskytovatele, nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu a že bude nakládat s těmito informacemi plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a navazujích úprav. Uživatel souhlasí s tím, že bude informován o kvalitě, změnách, doplnění, údržbě a nových službách Poskytovatele.
4.6 Uživatel zcela odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
4.7  Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.


5. Platební podmínky

5.1 Uživatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou účtovány měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, v závislosti na požadavku Uživatele.
5.2 Poskytovatel zašle e-mailem Uživateli na základě jeho objednávky zálohovou fakturu. Zálohová faktura bude zaslána na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem v objednávce a na elektronickou adresu vytvořenou Poskytovatelem jako administrativní při tvorbě objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat zálohovou fakturu poštou.
5.3 Uživatel uznává e-mailem zaslanou zálohovou fakturu jako podklad pro úhradu. Poskytovatel a Uživatel tento způsob zaslání považují za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby by tato faktura byla v písemné - tištěné podobě.
5.4 Částku, předepsanou zálohovou fakturou na základě objednávky Uživatele a respektující druh objednaného programu a doby jeho poskytování, uhradí v termínu v ní stanoveném, tj. do 10 dnů. Za termín splatnosti považují Uživatel i Poskytovatel, zcela v souladu se zněním OR, den připsání prostředků ve prospěch Poskytovatele.
5.5 Pokud nebude zálohová faktura Uživatelem rozporována do dvou dnů od obdržení, uznává Uživatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli a to zejména proto, že Poskytovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržení a autorizace objednávky.
5.6 Po obdržení úhrady na bankovní účet Poskytovatele, poštovní složenkou, platební kartou, online platbou, nebo v hotovosti v sídle či pobočce Poskytovatele, obdrží dle zákona do 15 dnů Uživatel elektronickou poštou řádný daňový doklad - fakturu na administrativní či korespondenční adresu, kterou uvedl v objednávce.
5.7 Poskytovatel je zcela odpovědný za to, aby Uživateli vždy před uplynutím příslušného, Uživatelem vybraného platebního období, doručil e-mailem aktuální zálohovou fakturu k úhradě na další období. Uživatel je zcela odpovědný za správnost elektronické adresy pro zasílání výzev k úhradě a za včasné oznámení případných změn (viz. Článek 2.4.) Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat zálohovou fakturu poštou.
5.8 Uživatel si je vědom možnosti neúmyslného přerušení poskytování služeb Poskytovatelem v případě, že elektronická adresa Uživatele nebude aktuální. Poskytovatel nebude tedy schopen doručit zálohovou fakturu k úhradě následujícího období Uživateli, čímž nedojde k úhradě za poskytované služby a tím dojde k možnému přerušení poskytování služeb. Kontrolu aktuálního stavu klientského účtu on-line pomocí administrace SERVERHOSTING.CZ na adrese https://www.serverhosting.cz/admin/ tak, aby k popisovanému stavu nedošlo, je tedy Uživatel oprávněn a povinen provádět průběžně ve svém vlastním zájmu. Uživatelské jméno pro přístup spolu s heslem obdržel Uživatel v závěrečné zprávě při zahájení provozu služeb Poskytovatelem. Úhradu za poskytované služby může tedy Uživatel provést i na základě takto včas zjištěných údajů, neboť klientský účet ve své www podobě obsahuje veškeré potřebné údaje.
5.9 Vždy po provedené úhradě doručí Poskytovatel Uživateli příslušný daňový doklad v zákonné lhůtě.
5.10 Neuhrazením částky uvedené v zálohové faktuře nezaniká smluvní vztah a není uzavírán ani účet Uživatele. Neuhrazením nezaniká závazek Uživatele, viz. bod 5.5.
5.11 Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo zastavit provoz domény a služeb. Poskytovatel zasílá případné upomínky k úhradě výhradně elektronickou formou. Poskytovatel společně s Uživatelem považují tento způsob zaslání upomínky za zcela relevantní a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby byly upomínky vyhotoveny a zaslány v písemné tištěné podobě.
5.12 Každou upomínku o provedení úhrady považují obě strany za pokus o smír dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytovatel je oprávněn, v případě, že ani na druhou upomínku Uživatel nereaguje, bez dalšího upozornění omezit či zrušit poskytování služeb. Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem tímto nezaniká a Poskytovatel podnikne všechny dostupné kroky k tomu, aby byl takto vzniklý nárok Poskytovatele uhrazen v plné výši.
5.13 Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek 1.000,- Kč bez DPH za znovuobnovení poskytování služeb, které bude obnoveno až úplnou úhradou dlužné částky. V zájmu Uživatele bude na předmětné www.adrese Uživatel informován Poskytovatelem o přerušení poskytování služeb pro případ, že by to byla pro Uživatele, díky objektivním potížím, jediná cesta k informaci o jeho vzniklém závazku. Uživatel bude informován textem: "Informace pro vlastníka či provozovatele: Provoz služeb na této adrese byl přerušen. Kontaktujte, prosím, účetní oddělení poskytovatele.".
5.14 Uživatel má právo do 30ti dnů od data zahájení provozu programu domény požádat o navrácení uhrazeného poplatku a ukončení provozu virtuálního serveru. Toto ustanovení je platné dle aktuálního znění platných podmínek nabídky (https://www.serverhosting.cz/30-denni-zaruka-vraceni-penez).
5.15 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby pro tuto smlouvu platné a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny sazeb budou Uživateli minimálně tři měsíce předem písemně oznámeny.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Provoz služby se sjednává dohodou obou stran na dobu neurčitou, minimálně však na 1 měsíce.
6.2 Výpověď služeb je možné učinit pouze písemně či osobně a to výhradně předem. Výpověďní lhůta je 1 měsíc od doručení výpovědi s výjimkou bodu 6.5. Formy pro výpověď jsou: faxem doručeným na faxové číslo Poskytovatele, aktuálně uvedené na www.serverhosting.cz, dopisem doručeným na adresu sídla nebo provozovny Poskytovatele aktuálně uvedenou na www.serverhosting.cz, osobně na adrese sídla či provozoven a poboček Poskytovatele, nebo e-mailem, který Uživatel podepíše elektronickým podpisem. Výpověď musí obsahovat klientské heslo, které obdržel Uživatel od Poskytovatele v Závěrečné zprávě při zahájení poskytování služeb.
6.3 Jiná forma výpovědi (například telefonicky či e-mailem bez elektronického podpisu) není přípustná, nebude na ní brán zřetel a účet Uživatele nebude z důvodu bezpečnosti uzavřen. Důvodem je ochrana zájmů Uživatele a eliminace případného neautorizovaného ukončení služeb.
6.4 Uživatel bere na zřetel, že na dodatečnou výpověď, učiněnou Uživatelem bez předchozího oznámení, se vztahuje výpovědní lhůta v délce trvání jeden měsíc a toto období je plně hrazeným obdobím, jako by služba byla poskytována v plném rozsahu. Důvodem je skutečnost, že bez informace Uživatele, předem oznamující úmysl ukončit smluvní vztah, není Poskytovatel schopen odhadnout datum ukončení poskytování služeb. Dál je v plném rozsahu poskytován prostor ve výpovědní lhůtě na disku včetně všeho, co je předmětem příslušného programu. Uživatel neumožnil Poskytovateli, včasnou informací o úmyslu ukončit provoz, poskytnout včas tento prostor na následující období jinému zájemci.
6.5 Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a služeb a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud Uživatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není Uživatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaní služeb, ani se tím nezbavuje povinnosti zaplatit za poskytování služeb Poskytovatele do doby ukončení provozu.
6.6 Uživatel si je vědom, že v zájmu snahy Poskytovatele o zajištění kvalitních služeb v oblasti webhostingu v ČR mohou být údaje o prokazatelných nevypořádaných závazcích Uživatele , v případě, že se vyhýbá jednání o úhradách za poskytnutí služeb, poskytnuty ostatním poskytovatelům webhostingu v i mimo ČR.
6.7 Poskytovatel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z neuhrazených závazků Uživatele za poskytnuté služby.
6.8 V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírčím způsobem, sjednávají Poskytovatel a Uživatel místní příslušnost k soudu dle sídla Poskytovatele.
6.9 Všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.
6.10 Zákazník svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s výše uvedenými Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi, považuje je za nedílnou součást Smlouvy a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti těmito Všeobecnými podmínkami stanovené.Všeobecné obchodní podmínky jsou rovněž dostupné v aktuálním znění dostupném na internetu na internetové adrese http://www.serverhosting.cz/vop

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2024

Podpora

Odeslat dotaz na podporu...